چند نوع موریانه وجود دارد؟ در حالی که انواع بسیاری از موریانه ها وجود دارد، سه نوع که در بیشتر نقاط جهان یافت می شوند عبارتند از موریانه های زیرزمینی، چوب خشک و چوب مرطوب هستند. هر سه گونه برای زنده ماندن به آب نیاز دارند. موریانه های زیرزمینی رطوبت مورد نیاز خود را از […]